fbpx

PRIVACY STATEMENT

PRIVACY STATEMENT

LienOnline is een webdesigner die zich richt zich op het aanbieden van diensten als web developer en webdesigner. LienOnline verleent ook services na oplevering van de website door het onderhouden en het op jouw verzoek aanpassen van de website. In het kader van die dienstverlening worden gegevens van jou als klant vastgelegd. Jouw privacy en de bescherming daarvan staat daarbij voorop. In deze privacy notice lees je alles over de manier waarop persoonsgegevens worden verzameld, hoe ze worden opgeslagen en voor welk doel de gegevens worden gebruikt. Ook vind je hier je rechten met betrekking tot die gegevens.

Deze privacy notice kan gewijzigd worden, bijvoorbeeld als gevolg van wetswijzigingen. Het is dus raadzaam de verklaring met enige regelmaat te raadplegen.

Heb je vragen omtrent het gebruik van je gegevens door LienOnline of over deze privacy notice, neem dan contact op. Stuur een e-mail naar: info@lienonline.nl.
In deze privacyverklaring vindt je informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lienonline.

In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is LienOnline de “verwerker” met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring. LienOnline verwerkt de gegevens conform het doel dat jij via je website bepaalt. Dat houdt in dat wij op grond van de AVG bepaalde plichten hebben ter bescherming van jouw persoonsgegevens.

Lienonline is bereikbaar op het volgende adres Vondellaan 5, 1401 RV te Bussum | +31641387561 | e mail: info@lienonline.nl.

Persoonsgegevens
Wij ontvangen je persoonsgegevens bij het verlenen van onze diensten, wanneer je contact met ons opneemt (bijvoorbeeld om te informeren naar onze diensten) of als je www.lienonline.nl bezoekt. Wij verwerken de volgende (gevoelige) persoonsgegevens indien nodig voor de doeleinden zoals hieronder genoemd:

 • naam contactpersonen, functie, geslacht, geboortedatum, medische informatie, lidmaatschap vakbond (bijv in een arbeidszaak) en contactgegevens (adres, telefoonnummer en e-mailadres);
 • bedrijfsgegevens (KvK-nummer en BTW-nummer);
 • betaalgegevens zoals je IBAN-nummer;
 • gegevens over je bezoek aan de website (zoals de bezochte pagina’s) en jouw IP-adres;
 • locatiegegevens;
 • (inhoud van) de onderlinge emails;
 • informatie die wordt verwerkt via jouw website die jouw of persoonsgegevens van jouw klanten kunnen bevatten zijn soms zichtbaar voor LienOnline. Ook dit is een vorm van verwerken.

Doeleinden
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om contact met je te onderhouden naar aanleiding van vragen, verzoeken of (lopende) opdrachten;
 • Om te voldoen aan geldende wet- en regelgeving of om gehoor te geven aan een verzoek van een rechtbank of overheidsinstantie;
 • Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding;
 • Voor het sturen van marketing-berichten. Deze communicatie kan betrekking hebben op de diensten van LienOnline;
 • Voor het sturen en betalen van facturen (van onszelf of van onze leveranciers) en om het contract dat wij met jou hebben na te (doen) komen.

Grondslag
Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • contractueel: nodig voor de uitvoering van een overeenkomst van opdracht met jou, als je als natuurlijke persoon of als eenmanszaak/VOF partij bent bij de overeenkomst, onder meer door het verzamelen van informatie nodig voor het maken, aanpassen en onderhouden van jouw website;
 • wettelijk: nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan LienOnline is gebonden, bijvoorbeeld fiscale en administratieve bewaarverplichtingen;
 • gerechtvaardigd belang: nodig voor de behartiging van de belangen van LienOnline. Dit zijn:
  • het belang van LienOnline tot het behouden van een goede relatie met jou als klant, onder meer door gebruikmaking van een nieuwsbrief of blog;
  • het bijhouden van een klantenadministratie;
  • ter vertegenwoordiging van LienOnline in een door jouw aangebrachte klacht.

In bepaalde gevallen zullen wij jouw toestemming nodig hebben om  persoonsgegevens te mogen verwerken. Voor zover de verwerking van je persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming, heb je het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van jouw toestemming werkt vanaf het moment van intrekken. Het intrekken doet derhalve geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de ingetrokken toestemming.

Wij kunnen je persoonsgegevens niet alleen verkrijgen doordat je deze zelf aan ons verstrekt of onze website bezoekt, maar ook via openbare bronnen, met name het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Verstrekking van je persoonsgegevens aan andere (sub)verwerkers
Wij delen jouw gegevens met andere partijen (‘(sub)verwerkers of verwerkingsverantwoordelijken’) die wij toegang verlenen tot jouw persoonsgegevens:

 • Onze web bouwers buiten de EEA
 • Overheidsinstanties indien op verzoek met een rechterlijk bevel
 • Geschillencommissies
 • Hosting van onze website
 • WordPress
 • Accountant
 • Mailserver
 • Telefoondiensten

Beveiliging
Met onze (sub)verwerkers hebben wij contractueel vastgelegd dat ook zij zorgvuldig, conform de AVG, met jouw persoonsgegevens zullen omgaan. Wij hebben interne regels en adequate technische maatregelen genomen om je gegevens zo veilig mogelijk te bewaren en te beschermen teneinde gegevens verlies of diefstal te voorkomen.

Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer: [http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies]. Wij gebruiken cookies uitsluitend voor functionele doeleinden, niet voor tracking.

Gegevensverwerking buiten de EER
Onze web bouwer is gevestigd te India. Wij hebben met het betreffende bedrijf dat als subverwerker wordt gezien, een zogenaamde safeguard ingebouwd. Door gebruikmaking van de EU Standard Contractual Clauses hebben wij met onze web bouwer afspraken gemaakt over de wijze waarop zij jouw data mogen gebruiken.

Jouw rechten als betrokkene
Je hebt het recht te verzoeken om inzage, correctie, data portabiliteit, verwijdering, afscherming van je persoonsgegevens. Ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking zoals wij dat doen. Wij zullen je zo snel mogelijk informeren over het gevolg dat aan jouw verzoek is of wordt gegeven, conform de AVG. Wij wijzen erop dat wij niet altijd uitvoer kunnen geven aan het door jou uitgeoefende recht. Of gevolg wordt gegeven aan het verzoek, is afhankelijk van de voorwaarden die voor deze rechten gelden en of wij, gezien wettelijke vereisten waar wij als verantwoordelijke aan moeten voldoen, aan jouw verzoeken tegemoet kunnen of mogen komen.

Bewaartermijn
LienOnline zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor uitvoering van bovenvermelde doeleinden dan wel voor het nakomen van eventuele regelgeving die een bepaalde bewaartermijn vereist. Ook in het geval van geschillen of klachten tegen ons, kunnen wij informatie persoonsgegevens langer bewaren ten behoeve van behoud van bewijsmateriaal.

Klachten
Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat jouw rechten zijn geschonden door ons. Wij verwijzen je hiervoor naar de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijziging
Deze privacy notice kan worden gewijzigd of aangevuld. Wij publiceren de meest recente versie van deze verklaring op de website. Bij substantiële wijzigingen zullen wij hier actief op wijzen, bijvoorbeeld door het versturen van een e-mail of een melding op onze website.

Verified by MonsterInsights