fbpx

Disclaimer

Copyright
De website www.lienonline.nl en de inhoud daarvan, inclusief de afbeeldingen, teksten, geluiden, gegevens en programmatuur, zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LienOnline.

Merken
Alle merken op deze site zijn – tenzij anders aangegeven – eigendom van LienOnline. Dit geldt ten aanzien van zowel woord en beeld. Zonder schriftelijke toestemming van LienOnline is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid
De inhoud van deze site is door LienOnline met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. LienOnline kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn. De websites van derden waarnaar op deze website eventuele hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door LienOnline gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden.

LienOnline aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites. 

De gegevens over LienOnline op deze website, zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie over LienOnline te verstrekken. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan LienOnline niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. LienOnline aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. Dit geldt tevens voor eventuele ter beschikking gestelde programmatuur en (on)bereikbaarheid van de site.

Frames
Het framen van deze website is niet toegestaan.

Wijzigingen Disclaimer
LienOnline behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Disclaimer. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Verified by MonsterInsights