fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden
  1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen LienOnline (KvK-nummer 54184363) en haar opdrachtgever en op alle aanbiedingen die LienOnline doet.
 2. Terminologie
  2.1 Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over ‘opdrachtgever’, dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een opdracht is geplaatst bij LienOnline en/of aan wie een aanbieding wordt gedaan door LienOnline.
 3. Voorwaarden van opdrachtgever worden uitgesloten
  3.1 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 4. Correspondentie
  4.1 Alle correspondentie vindt plaats via email, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen. Telefonische afspraken zijn niet bindend.
  4.2 De opdrachtgever is verplicht om een e-mailadres aan LienOnline op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten direct aan LienOnline worden doorgegeven op de manier die LienOnline voorschrijft.
  4.3 Mail die is verstuurd naar het e-mailadres van de opdrachtgever wordt geacht aan gekomen te zijn.
 5. Facturen
  5.1 Door het plaatsen van een opdracht gaat een opdrachtgever automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per email in PDF. Facturen worden derhalve niet per post verzonden.
  5.2 Klachten over facturen dienen binnen 5 werkdagen na verzending van de factuur te worden ingediend.
  5.3 Na het verstrijken van de in 5.2 genoemde termijn wordt de opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de ontvangen factuur.
  5.4 Doorlopende zaken, zoals, maar niet beperkt tot, domeinnaamregistraties, abonnementen en onderhoudscontracten, worden steeds automatisch verlengd. Van deze regel kan in bijzondere gevallen worden afgeweken, bijvoorbeeld als er een betalingsachterstand is. LienOnline is alsdan gerechtigd het doorlopend contract te beëindigen. Als een opdrachtgever een dienst wil stopzetten, dan kan dat te allen tijde. Restitutie vindt echter alleen plaats indien de opzegging schriftelijk gedaan is 1 maand vóór het aanbreken van een nieuwe betaalperiode. De opdrachtgever is derhalve verplicht de nieuwe factuur te voldoen indien hij na aanvang van de nieuwe betaalperiode heeft opgezegd.
  5.5 Facturen dienen betaald te worden op de uiterste betaaldatum die op de factuur staat vermeld. Indien het volledige factuurbedrag na de uiterste betaaldatum niet bij LienOnline binnen is, is de opdrachtgever automatisch in gebreke zonder dat daar een formele ingebrekestelling voor nodig is. De betaaltermijn die LienOnline hanteert is 14 dagen te rekenen vanaf de dag na datum factuur.
  5.6 Indien opdrachtgever in gebreke is, is hij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente. De eveneens verschuldigde incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 150 euro (zegge honderdvijftig euro).
  5.7 Indien LienOnline kosten moet maken om de vordering te kunnen innen en die kosten gaan het bedrag te boven dat in het voorgaande lid staat vermeld, dan is de opdrachtgever het hogere bedrag verschuldigd aan LienOnline.
  5.8 LienOnline zal een eerste betalingsherinnering sturen per email indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven bij het voldoen van een factuur.
  5.9 LienOnline zal een tweede betalingsherinnering sturen, indien de opdrachtgever wederom geen gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de eerste betalingsherinnering. Daarbij zullen extra kosten in rekening gebracht worden zoals vermeld onder 5.6 en 5.7.
  5.10 LienOnline is te allen tijde gerechtigd de dienstverlening op te schorten of stop te zetten, of het onderhavige product onbruikbaar te maken, indien de opdrachtgever niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de eerste betalingsherinnering. Eventuele hervatting van de dienstverlening zal pas plaatsvinden nadat het volledige openstaande bedrag is voldaan, inclusief extra kosten.
 6. Eigendom
  6.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen berust bij LienOnline of haar licentiegever(s). Opdrachtgever verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst.
  6.2 Materiaal dat door de opdrachtgever is aangeleverd blijft eigendom van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Rechten van derden
  7.1 Opdrachtgever garandeert LienOnline dat de opdracht die opdrachtgever aan LienOnline verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot): registratie van de domeinnaam, inhoud van de website en gebruikte software.
 8. Vrijwaring
  8.1 Door het plaatsen van een opdracht vrijwaart opdrachtgever LienOnline van alle mogelijke boetes opgelegd door instanties, vorderingen van derden en betrekkingen in rechte, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van de opdracht en de activiteiten die daaruit voortvloeien.
  8.2 Opdrachtgever vrijwaart LienOnline van alle aansprakelijkheid voor het niet op tijd en/of onjuist vastleggen, verlengen, aanvragen of registreren van een product, zoals, maar niet beperkt tot, domeinnamen en SSL-certificaten.
 9. Opschorting en/of stopzetting dienstverlening
  9.1 LienOnline behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de opdrachtgever op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet-tijdige betaling conform artikel 5.9 en/of overtreding van de Algemene Voorwaarden.
  9.2 Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan LienOnline.
  9.3 Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze Algemene Voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats.
 10. Recht om diensten te weigeren
  10.1 LienOnline heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.
 11. Prijsverhoging
  11.1 Indien LienOnline de prijs van een doorlopende dienst verhoogt, kondigt zij deze prijsverhoging zoveel mogelijk aan uiterlijk 2 maanden voor de verhoging ingaat. Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst op te zeggen en een andere provider te zoeken.
 12. Opzeggingen
  12.1 Opzeggen van een abonnement kan per mail. Na het ontvangen van de factuur met de betaling van de volgende periode is er 1 maand de tijd het abonnement of contract op te zeggen.
 13. WordPress support
  13.1 De werkzaamheden worden via de mail doorgegeven.
  13.2 Binnen 24 uur tijdens werkdagen wordt er gereageerd door LienOnline.
  13.3 Support en onderhoud wordt per jaar afgenomen tegen een vooraf overeengekomen prijs, vermeld in de supportovereenkomst.
  13.4 De prijs voor regulier support en onderhoud geldt alleen voor content-werkzaamheden en niet voor ontwerp- of codeerwerk en technische optimalisatie. Hiervoor wordt een separate factuur verstuurd tegen een vooraf overeengekomen uurtarief, vermeld in de supportovereenkomst.
  13.5 Voor urgente werkzaamheden buiten kantooruren (ma-vr van 9.00 tot 18.00) geldt een toeslag gelijk aan 50% van het in de supportovereenkomst vermelde uurtarief. Deze extra kosten worden, indien van toepassing, door LienOnline maandelijks gefactureerd.
 14. Aansprakelijkheid
  14.1 LienOnline aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
  14.2 De totale aansprakelijkheid van LienOnline wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 1500 Euro.
  14.3 Aansprakelijkheid van LienOnline voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
  14.4 Buiten de in artikel 14.2 genoemde gevallen rust op LienOnline geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 14.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van LienOnline.
  14.5 De aansprakelijkheid van LienOnline wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever LienOnline onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en LienOnline ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat LienOnline in staat is adequaat te reageren.
  14.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk , doch uiterlijk binnen 3 maanden na het in redelijkheid bekend zijn daarvan schriftelijk bij LienOnline meldt.
  14.7 Opdrachtgever vrijwaart LienOnline voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door LienOnline geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.  
 15. Privacy en conformiteit Algemene Verordening Gegevensbescherming
  15.1 Uw persoonsgegevens worden door LienOnline slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming. Daarbij zijn de privacy bepalingen van de SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie) van toepassing.
  15.2 Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. LienOnline verstrekt informatie als naam, adres, e-mail, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
  15.3 Voor een volledig overzicht op welke wijze uw gegevens worden gebruikt en opgeslagen, verwijst LienOnline naar de hiervoor opgestelde privacy notice. LINK
 16. Wijziging Algemene Voorwaarden
  16.1 LienOnline is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de opdrachtgever rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van LienOnline is daarvoor afdoende. Het is aan LienOnline om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de opdrachtgever.
 17. Ontbindende voorwaarden
  17.1 LienOnline is gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien:
  – het faillissement van de opdrachtgever wordt of is uitgesproken;
  – opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt;
  – aan opdrachtgever surseance van betaling verleend is;
  – opdrachtgever de bevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen kwijtraakt door beslaglegging of een andere oorzaak;
  – LienOnline gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de opdrachtgever om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen;
  – opdrachtgever handelt in strijd met één of meer van deze voorwaarden.
 18. Recht
  18.1 Op alle overeenkomsten tussen LienOnline en de opdrachtgever en alle aanbiedingen van LienOnline aan de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
  18.2 Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio Amsterdam, tenzij LienOnline ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.
Verified by MonsterInsights